REGULAMIN

 

 
Regulamin AMIGOSPRZEWOZY

1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz akceptacje warunków regulaminu firmy AMIGOS PRZEWOZY.

2. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z usługi przewozu jest ważny bilet.

3. Cena za bilet jest ceną brutto za przejazd jednego pasażera w jedną stronę.

4. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu pasażera i bagażu na trasie oznaczonej w umowie.

5. Trasę przejazdu układa przewoźnik.

6. Pasażer jest zobowiązany stawić się na 15 min wcześniej w ustalonym miejscu.

7. Przewoźnik najpóźniej w dniu wyjazdu do południa skontaktuje się z pasażerem w celu podania dokładnej godziny odjazdu.

8. Pasażer po zajęciu miejsca ma obowiązek niezwłocznie zapiąć pasy bezpieczeństwa.

9. Zabrania się w samochodzie palenie papierosów, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.

10. Kierowca ma prawo nie zabrać lub wyprosić pasażera:
a) który nie przestrzega regulaminu firmy AMIGOS PRZEWOZY,
b) jest uciążliwy dla innych podróżnych
c) nie zabrał dokumentów niezbędnych do odprawy celnej lub dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych

11. W przypadku przerwania jazdy na skutek uszkodzenia pojazdu firma AMIGOS PRZEWOZY zobowiązuje się do podstawienia pojazdu w przeciągu 24h.

12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z opóźnienia mikrobusa.

13. Za bagaż znajdujący się w pojeździe przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

14. Pasażer może na własną rękę ubezpieczyć sobie bagaż.

15. Pasażer może zabrać ze sobą dwie torby (walizki) do 25kg i bagażu podręcznego.

16. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu nadmiernie ciężkiego oraz bagażu o nadmiernych wymiarach.

17. Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

18. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z usługą przewozu prosimy kierować w przeciągu 14 dni od dnia przewozu w formie pisemnej na adres firmy.

19. Postanowienia wyżej wymienionego regulaminu stosuje się tylko do pojazdów będących własnością firmy AMIGOS PRZEWOZY.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.
 

 

 

 

 
 
 
WYSOKA JAKOŚĆ
 
 
NISKIE
 
CENY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
 
 
KOMFORT
 
PODRÓŻY